Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tohle už je na zabití …. 1 § zákona = 6 611 slov!

1. 04. 2017 8:08:00
Pokud by Vodňanská slepice nakoukla do naší džungle paragrafů, tak by přestala snášet vajca a než by pošla stresem, tak by někomu vzteky vyklovala mozek .... no posuďte i Vy pane ministře financí!

K 31. březnu bylo třeba zpracovat daňová přiznání, což sebou nese alespoň nesmělé nakouknutí do zákonů. To, jaká to je džungle, kterou není už schopen zvládnout prakticky nikdo, se můžete přesvědčit sami. Za vzor si můžeme vzít "Zákon o dani z příjmu" (586/1992 Sb.), konkrétně JEDEN PARAGRAF - § 24. Efektem takových zákonů pak je, že Vás kdykoliv nachytají na čemkoliv. Tento zákon se týká bytostně každého občana ČR, neboť každý je poplatníkem daně. Takže - každý by ho měl znát, minimálně ho po přečtení pochopit, aby se jím mohl řídit.

Ten JEDEN JEDINÝ paragraf obsahuje 6 611 slov (slovy : ŠEST TISÍC ... jeden paragraf), má 14 odstavců, 67 (!) pododstavců a 44 (!) pod-pododstavců. Opět zdůrazňuji – řeč není o jednom zákoně, ale jen o JEDNOM JEDINÉM (!) paragrafu zákona. Protože nestačí abeceda v číslování pododstavců, tak se používá značení a), b), c) ... a pak za), zb). zc) ... zt)...

Nezlobte se, ale tohle už je fakt na někoho zabití ... v tom Pepíkově jste museli zešílet, jinak si to vysvětlit nelze. Publikováno to bude 1. dubna - na apríla, ale tohle apríl není, Tohle je holá, nefalšovaná realita práva v ČR.

Struktura osnovy by vypadala následovně :

1 paragraf = 6 611 slov

  • 14 odstavců
    • 67 pododstavců
      • 44 pod-pododstavců

.. a nyní zkráceno tak, že je vždy jen necelý úvodní řádek (a mějte na paměti - je to jen 1 paragraf):

§ 24

nadpis vypuštěn

(1) Výdaje (náklady) vynaložené ...

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také ...

a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),

b) zůstatková cena hmotného majetku ...

1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy...

2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který ...

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních ...

c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku ....

d) členský příspěvek

1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních ...

2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování ...

3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství ...

4. organizaci zaměstnavatelů, nebo

5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je ...

f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a ...

g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí ...

h) plnění v podobě

1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou ..

2. úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona ...

3. úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého vstupní ...

Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ...

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, ...

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví ...

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah ...

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť;...

2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s ...

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo ...

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu ...

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu ...

1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné ...

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách ...

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do ...

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního ...

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle ...

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)

n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení ...

o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky ...

p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,

r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se ...

s) u poplatníka, který vede účetnictví

1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu ...

2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše ...

t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku

1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného ...

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena ...

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ...

5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u ...

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou ...

1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud ...

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni ...

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení ...

u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů ...

v) účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u

1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný ...

2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) ...

w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním ...

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,

y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo ...

1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela ...

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků ...

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním ...

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel ...

5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována ...

6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, ...

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté ...

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor ...

zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, ...

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení ...

zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z ...

ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního ...

zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého ...

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob ...

zh) náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním ...

zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze ...

zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního ...

zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu ...

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního ...

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání ...

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického ...

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad ...

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního ...

zr) u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a ...

zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,

zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 3d) (dále jen ...

zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u ...

1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu,

2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou jiné bance za ...

zw) výdaje (náklady) v podobě

1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo

2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty ...

zx) u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li ...

zy) nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů ...

(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak ...

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného ...

(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který ...

a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než ...

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,1a) ...

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena ...

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena ...

(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a ...

(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto ...

a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,

b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu ...

1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého ...

2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny ...

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené ...

c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena ...

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují ...

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových ...

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a ...

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního ...

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud ...

a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,

b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku ...

c) hodnota peněžních prostředků a cenin,

d) hodnota finančního majetku,

e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

f) pořizovací cena pozemku,

g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,

h) úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem, která ...

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.

(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 ...

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj ...

Autor: David Dvořák | sobota 1.4.2017 8:08 | karma článku: 33.28 | přečteno: 1094x

Další články blogera

David Dvořák

Paní Jourová, umíte v té Bruseli i něco jiného než vyhrožovat, zakazovat a regulovat?

Aktuálně komisařka Jourová, kandidátka hnutí ANO, vyhrožuje Polsku zastavením dotací. Nejvýstižnější komentář na její adresu je od V. Klause ml. ... všichni jste blázni, jenom já letadlo.

21.7.2017 v 8:08 | Karma článku: 41.89 | Přečteno: 1928 | Diskuse

David Dvořák

Agropošta

Poté, co EET účinně zbavilo malé obce o skomírající parazity, daňové velko-šizuňky a jiné úhlavní nepřátele státu, přichází MZ s neotřelým nápadem – zajistit prodej potravin na České poště.

17.7.2017 v 10:01 | Karma článku: 33.09 | Přečteno: 1081 | Diskuse

David Dvořák

Houstone, tady Itálie … máme problém!

V minulých dnech bylo možno v éteru slyšet zoufalé volání Itálie o pomoc. Agentura WD [Wild Duck] nelenila a dešifrovala zachycenou přísně tajnou komunikaci a nyní zveřejňuje podstatnou pasáž...

30.6.2017 v 10:53 | Karma článku: 41.42 | Přečteno: 1943 | Diskuse

David Dvořák

Přínos senátora Milana Štěcha České republice.

Senátor Štěch opět zaperlil – navrhuje, aby „pseudoživnostníky“ udávali sousedé nebo jiní, kteří na ně narazí. Zvrácenost myšlenky lze srovnat s odměnou za dopadení atentátníků na R. Heydricha.

22.6.2017 v 12:42 | Karma článku: 42.10 | Přečteno: 1757 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Karel Trčálek

Tour de France je Tour de Nuda

Právě skončivší Tour de France je, řekl bych, celkem, věrným obrazem dnešní doby. Přes veškerou nucenou bombastičnost a la reportáže T. Macka z idnes.cz, to byla jedna velká nuda

24.7.2017 v 8:17 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 48 | Diskuse

Libuse Palkova

Každý brání to svoje

Člověk mnohé pochopí, až když to pozná na vlastní kůži, anebo, pokud si zkusí určité situace vztáhnout sám na sebe, představit si, jak by bylo jemu. kdyby byl na místě jiného. Pak možná vidí věci jinak. Bez špetky empatie to nejde

24.7.2017 v 7:44 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 50 | Diskuse

Helena Vlachová

Nejhezčí prázdniny

Venku lije jako z konve a nějak se mi vybavily vzpomínky na mé prázdniny, jež lze považovat za jedny z nejhezčích

24.7.2017 v 6:46 | Karma článku: 4.66 | Přečteno: 129 | Diskuse

Filip Vajdík

Rychle žijme, než budeme taky dead!

Pořád někdo umírá. A já bych řek, že je potřeba ten život patřičně využít, ještě před tím, než budeme taky dead. Život je cesta z mámy do rakve. A mezi nimi se odehrává ten hlavní děj pro naše bytí!

23.7.2017 v 23:09 | Karma článku: 5.17 | Přečteno: 162 | Diskuse

Richard Mašek

Sociopat. Jak ho rozpoznat, a jak se ho zbavit.

Sociopat je nejnebezpečnější lidskou mutací, která existuje. Psychopat Vám dá rychle najevo, co je zač ale sociopat se tváří, jako váš nejlepší přítel nebo dokonce partner.

23.7.2017 v 21:17 | Karma článku: 27.11 | Přečteno: 1186 | Diskuse
Počet článků 107 Celková karma 40.72 Průměrná čtenost 1765
Čím jsem starší, tím více mi vadí páchání zla na dětech a bezbranných, jinak jsem asi celkem normální ....


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.