Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tohle už je na zabití …. 1 § zákona = 6 611 slov!

1. 04. 2017 8:08:00
Pokud by Vodňanská slepice nakoukla do naší džungle paragrafů, tak by přestala snášet vajca a než by pošla stresem, tak by někomu vzteky vyklovala mozek .... no posuďte i Vy pane ministře financí!

K 31. březnu bylo třeba zpracovat daňová přiznání, což sebou nese alespoň nesmělé nakouknutí do zákonů. To, jaká to je džungle, kterou není už schopen zvládnout prakticky nikdo, se můžete přesvědčit sami. Za vzor si můžeme vzít "Zákon o dani z příjmu" (586/1992 Sb.), konkrétně JEDEN PARAGRAF - § 24. Efektem takových zákonů pak je, že Vás kdykoliv nachytají na čemkoliv. Tento zákon se týká bytostně každého občana ČR, neboť každý je poplatníkem daně. Takže - každý by ho měl znát, minimálně ho po přečtení pochopit, aby se jím mohl řídit.

Ten JEDEN JEDINÝ paragraf obsahuje 6 611 slov (slovy : ŠEST TISÍC ... jeden paragraf), má 14 odstavců, 67 (!) pododstavců a 44 (!) pod-pododstavců. Opět zdůrazňuji – řeč není o jednom zákoně, ale jen o JEDNOM JEDINÉM (!) paragrafu zákona. Protože nestačí abeceda v číslování pododstavců, tak se používá značení a), b), c) ... a pak za), zb). zc) ... zt)...

Nezlobte se, ale tohle už je fakt na někoho zabití ... v tom Pepíkově jste museli zešílet, jinak si to vysvětlit nelze. Publikováno to bude 1. dubna - na apríla, ale tohle apríl není, Tohle je holá, nefalšovaná realita práva v ČR.

Struktura osnovy by vypadala následovně :

1 paragraf = 6 611 slov

  • 14 odstavců
    • 67 pododstavců
      • 44 pod-pododstavců

.. a nyní zkráceno tak, že je vždy jen necelý úvodní řádek (a mějte na paměti - je to jen 1 paragraf):

§ 24

nadpis vypuštěn

(1) Výdaje (náklady) vynaložené ...

(2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také ...

a) odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33),

b) zůstatková cena hmotného majetku ...

1. pěstitelských celků, trvalých porostů a zvířat podle přílohy...

2. prodaného nebo zlikvidovaného hmotného majetku, který ...

3. hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle jiných právních ...

c) zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) vyřazeného v důsledku ....

d) členský příspěvek

1. právnické osobě, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštních ...

2. právnické osobě, u níž členství je nutnou podmínkou k provozování ...

3. placený zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství ...

4. organizaci zaměstnavatelů, nebo

5. Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky,

e) pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je ...

f) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a ...

g) výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí ...

h) plnění v podobě

1. nájemného podle právních předpisů upravujících účetnictví, s výjimkou ..

2. úplaty u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zákona ...

3. úplaty u finančního leasingu movitého hmotného majetku, u kterého vstupní ...

Úplatou podle bodů 2 a 3 je u postupníka i jím hrazená částka postupiteli ...

ch) daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byly zaplaceny, ...

i) rezervy a opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví ...

j) výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah ...

1. bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť;...

2. pracovnělékařské služby poskytované poskytovatelem těchto služeb v rozsahu

3. provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo výdaje (náklady) spojené s ...

4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo ...

5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu ...

k) výdaje (náklady) na pracovní cesty, včetně výdajů (nákladů) na pracovní cestu ...

1. na ubytování, na dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné ...

2. zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b) při tuzemských pracovních cestách ...

3. na dopravu vlastním silničním motorovým vozidlem nezahrnutým do ...

4. na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým do obchodního ...

l) škody vzniklé v důsledku živelních pohrom nebo škody způsobené podle ...

m) výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)

n) výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení ...

o) u poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci, pořizovací cena20) u pohledávky ...

p) výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů,

r) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se ...

s) u poplatníka, který vede účetnictví

1. jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu ...

2. pořizovací cena20) u pohledávky nabyté postoupením, a to do výše ...

t) do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku

1. vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

2. vstupní cena hmotného majetku evidovaného u veřejně prospěšného ...

3. pořizovací cena, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena ...

4. část hodnoty vyvolané investice při jejím prodeji, která není součástí vstupní ...

5. pořizovací cena pozemku, s výjimkou stavby, která je jeho součástí, u ...

ta) u obchodní korporace cena pozemku nabytého vkladem člena, který je fyzickou ...

1. pořizovací cena, která byla zjištěna u člena obchodní korporace, pokud ...

2. cena podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku ke dni ...

tb) zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení ...

u) daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka z příjmů ...

v) účetní odpisy,20) s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg), a to pouze u

1. hmotného majetku,20) který není vymezen pro účely zákona jako hmotný ...

2. nehmotného majetku20), který se neodpisuje podle tohoto zákona (§ 32a) ...

w) nabývací cena akcie, která není oceňována v souladu se zvláštním právním ...

x) paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 6 odst. 8,

y) u poplatníků, kteří vedou účetnictví, jmenovitá hodnota pohledávky nebo ...

1. u něhož soud zrušil konkurs26i) proto, že majetek dlužníka je zcela ...

2. který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí26i) na základě výsledků ...

3. který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním ...

4. který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel ...

5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována ...

6. jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, ...

z) majetek, s výjimkou hmotného majetku podle § 26 odst. 2, dále poskytnuté ...

za) náhrada za uvolnění bytu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor ...

zb) výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, ...

zc) výdaje (náklady), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení ...

zd) výdaje (náklady) na pořízení karet, jejichž vlastnictví zakládá nárok na slevy z ...

ze) pořizovací cena směnky při prodeji, o níž je účtováno podle zvláštního právního ...

zf) výdaje (náklady) vynaložené po 1. lednu 1997 na restaurování uměleckého ...

zg) výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob ...

zh) náhrady cestovních výdajů do maximální výše stanovené zvláštním právním ...

zi) smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze ...

zj) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního ...

zk) výdaje na civilní ochranu vynaložené se souhlasem nebo na pokyn orgánu ...

zl) výdaje (náklady) hrazené uživatelem hmotného majetku, které podle zvláštního ...

zm) odvod do státního rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání ...

zn) výdaje na pořízení nehmotného majetku20) nebo jeho technického ...

zo) výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad ...

zp) výdaje (náklady) vynaložené v rámci pomoci poskytnuté formou nepeněžního ...

zr) u veřejně prospěšných poplatníků výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a ...

zs) náklady exekuce podle zvláštního právního předpisu26k) hrazené věřitelem,

zt) paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem 3d) (dále jen ...

zv) jmenovitá hodnota pohledávky, nebo části pohledávky, z úvěru pojištěné u ...

1. jistiny a úroku z úvěru poskytnutého bankou nebankovnímu subjektu,

2. plnění z bankovní záruky poskytnutého bankou jiné bance za ...

zw) výdaje (náklady) v podobě

1. výdajů na provoz vlastního předškolního zařízení, nebo

2. příspěvku na provoz předškolního zařízení zajišťovaný jinými subjekty ...

zx) u poplatníka, který nevede účetnictví, výdaje na zřízení práva stavby, není-li ...

zy) nabývací cena cenného papíru při jeho prodeji poplatníkem daně z příjmů ...

(3) U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak ...

(4) Výdajem podle odstavce 1 je také úplata u finančního leasingu hmotného ...

(5) Prodává-li se majetek, který byl předmětem nájmu nebo finančního leasingu a který ...

a) hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, nebude nižší než ...

b) pozemku nebude nižší než cena určená podle zvláštního právního předpisu,1a) ...

c) hmotného majetku vyloučeného z odpisování (§ 27) nebude nižší než cena ...

d) hmotného majetku odpisovaného podle § 30b nebude nižší než zůstatková cena ...

(6) Je-li předčasně ukončen finanční leasing, je výdajem k dosažení, zajištění a ...

(7) Nabývací cenou se v případě podílů v obchodní korporaci pro účely tohoto ...

a) hodnota splaceného peněžitého vkladu člena obchodní korporace,

b) hodnota nepeněžitého vkladu člena obchodní korporace. Hodnota tohoto vkladu ...

1. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2, obdobně jako hodnota nepeněžitého ...

2. poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, ve výši zůstatkové ceny ...

3. poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 3 a v § 17 odst. 4, ve výši přepočtené ...

c) pořizovací cena20) majetkové účasti v případě nabytí podílu koupí nebo cena ...

(8) Při prodeji obchodního závodu se nepoužijí ustanovení odstavce 2, která omezují ...

(9) U pohledávky nabyté při přeměně131), nebyla-li nikdy součástí podrozvahových ...

(10) Za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a ...

(11) Při prodeji majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona ani podle zvláštního ...

(12) Při prodeji obchodního závodu poplatníkem, který nevede účetnictví, pokud ...

a) součet zůstatkových cen hmotného majetku,

b) součet zůstatkových cen nehmotného majetku evidovaného v majetku ...

c) hodnota peněžních prostředků a cenin,

d) hodnota finančního majetku,

e) vstupní cena hmotného majetku vyloučeného z odpisování,

f) pořizovací cena pozemku,

g) hodnota pohledávky, jejíž úhrada by nebyla zdanitelným příjmem,

h) úplata u finančního leasingu hmotného majetku zaplacená uživatelem, která ...

i) hodnota dluhů, jejichž úhrada by byla výdajem.

(13) Jedná-li se o plátce daně z přidané hodnoty, rozumí se pro účely odstavce 12 ...

(14) Úhrn pořizovacích cen pohledávek nebo jejich částí, které nelze uznat jako výdaj ...

Autor: David Dvořák | sobota 1.4.2017 8:08 | karma článku: 33.76 | přečteno: 1165x

Další články blogera

David Dvořák

Katalánská šachovnice – na tahu belgický soud.

Ukazuje se, že Puigdemont a jeho exministři mají postup promyšlený. Role slona v porcelánu se sice ochotně a iniciativně chopil Madrid, ale teď přichází důležitější tah ... a nezávidím belgickým soudcům.

5.11.2017 v 20:20 | Karma článku: 31.69 | Přečteno: 995 | Diskuse

David Dvořák

... se ODS divím.

Prezident Zeman trefně pojmenoval největší problém „tradičních“ stran – chybí jakákoliv vize, jasný a zřetelný cíl .... chybí motivace pro voliče je volit.

27.10.2017 v 9:09 | Karma článku: 32.17 | Přečteno: 1455 | Diskuse

David Dvořák

Sluníčko Ondřej Brzobohatý promluvilo – Okamura, keců fůra.

Ve světle naší a evropské historické zkušenosti pokládám myšlení podobná p. O. Brzobohatému za doslova životu nebezpečná. Posuďte sami – v jeho textu jsem udělal jen malou záměnu....

26.10.2017 v 11:11 | Karma článku: 27.19 | Přečteno: 1080 | Diskuse

David Dvořák

Zabejčenej Andrejko.

Volby jednoznačně ukázaly, že lidé mají dost tradičních stran, které si zprivatizovali demokracii. O tom, že to byly volby protestujících občanů, svědčí mj. jeden paradox.

24.10.2017 v 9:09 | Karma článku: 21.37 | Přečteno: 880 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Ladislav Jílek

Gregoriánský kalendář

Při výročí VŘSR se vyrojilo mnoho článků a ve většině z nich bylo upozorněno na to, že říjnová byla podle juliánského kalendáře, podle gregoriánského byla až listopadová.

19.11.2017 v 11:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Libuse Palkova

Já si létám já se vznáším

Vypůjčila jsem si slova jedné písničky jako titul blogu, který netradičně představí dva zcela odlišné fenomény-přesněji, titul charakterizuje ten první jev, zatímco na druhý by se dalo vztáhnout -čím výš vyletíš, tím níže spadneš.

19.11.2017 v 9:12 | Karma článku: 10.11 | Přečteno: 173 | Diskuse

Karel Boháček

Jaký sexuální fetiš je pro chlapa neodolatelný? Aneb Názory muže za zenitem 9. část

V předposlední části desetidílné minisérie uděláme něco, co jsme zatím zdánlivě nezkusili ani náznakem.

19.11.2017 v 9:03 | Karma článku: 11.58 | Přečteno: 441 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Země se fakt naštvala

Hele lidi, má trpělivost s vámi už došla. Já, Matka Země a spolu se mnou mé děti, synové Vzduch a Oheň a dcera Voda už vás máme plné zuby.

19.11.2017 v 8:52 | Karma článku: 10.53 | Přečteno: 279 | Diskuse

Helena Vlachová

Sexuální obtěžování

Všeho s mírou. Platí o všem v našem životě. O alkoholu, kouření, jídle, dalo by se toho napsat hodně, hovoříme-li o uměřenosti.

19.11.2017 v 7:40 | Karma článku: 30.28 | Přečteno: 669 | Diskuse
Počet článků 127 Celková karma 38.09 Průměrná čtenost 1808
Čím jsem starší, tím více mi vadí páchání zla na dětech a bezbranných, jinak jsem asi celkem normální ....


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.